Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Synergi Bornholm.
Det afholdes torsdag d. 1/6 på Rønne bibliotek kl. 19.
Ved deltagelse i Generalforsamling afkræves 50,- som tæller for et års medlemskab og giver stemmeret til generalforsamlingen.
Den foreløbige dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af regnskab.
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
11. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant.
12. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.